Skip to main content

THÔNG BÁO

ROYAL HALONG HOTEL & VILLAS
NGÀY
THÔNG BÁO
29/06/2024
Thông báo thay đổi nhân sự- bổ nhiệm thành viên HĐQT Bà Trần Thị Hồng Liễu
28/06/2024
Biên bản, Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2024
27/06/2024
Hướng dẫn tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2024 theo hình thức trực tuyến
24/06/2024
Hội đồng quản trị đề cử ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025
07/06/2024
Tài liệu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
16/04/2024
Công bố thông tin về việc miễn nhiệm Kế toán trưởng và bổ nhiệm Quyền kế toán trưởng
06/04/2024
Công bố thông tin bất thường về việc hủy danh sách cổ đông chốt ngày 27/03/2024 và gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên 2024
05/03/2024
Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng và tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
29/01/2024
Báo cáo tính hình quản trị công ty năm 2023
19/01/2024
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2023
17/01/2024
Thông báo thay đổi nhân sự
29/12/2023
HĐQT thông qua chủ trương vay vốn tại Ngân hàng HDBank
19/10/2023
Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2023
11/10/2023
Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
15/09/2023
Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
17/08/2023
Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 đã soát xét
04/08/2023
Công ty ký hợp đồng với Công ty kiểm toán
27/07/2023
Báo cáo tình hình quản trin 6 tháng năm 2023
20/07/2023
Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2023
28/06/2023
Thông báo thay đổi giấy Chứng Nhận Đăng Ký Đầu Tư
12/06/2023
Báo cáo về ngày trở thành nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu
01/06/2023
Thông báo thay đổi nhân sự
12/05/2023
Thông báo thay đổi trang thông tin điện tử
05/05/2023
Thông báo thay đổi nhân sự - Bầu lại Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch UBKT, thay đổi Người ĐDPL
26/04/2023
Công bố thông tin thay đổi nhân sự thành viên Hội Đồng Quản Trị (PDF)
26/04/2023
Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
25/04/2023
Tài liệu cập nhật đại hội cổ đông thường niên năm 2023
25/04/2023
Công bố lý lịch thành viên Hội Đồng Quản Trị (PDF)
25/04/2023
Đơn xin từ chức thành viên HĐQT của Bà Nguyễn Khoa Hoàng Oanh (PDF)
24/04/2023
Công bố đường Link tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2023 (PDF)
24/04/2023
Tài liệu hướng dẫn tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2023 bằng hình thức trực tuyến (PDF)
20/04/2023
Công ty cổ phần Quốc tế Hoàng Gia công bố báo cáo thường niên năm 2022 (PDF)
20/04/2023
Công ty cổ phần Quốc tế Hoàng Gia công bố báo cáo tài chính quý I năm 2023 (PDF)
17/04/2023
Thông báo thay đổi nhân sự Kế toán trưởng (PDF)
31/03/2023
Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 (PDF)
06/03/2023
Công bố thông tin về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (PDF)
20/10/2022
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2022 (PDF)
09/09/2022
Thông báo thay đổi nhân sự (PDF)
22/07/2022
Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng năm 2022 (PDF)
20/07/2022
Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2022 (PDF)
11/07/2022
Công bố thông tin về việc ký Hợp đồng dịch vụ kiểm toán (PDF)
14/06/2022
Đơn xin thôi việc của người nội bộ (PDF)
14/06/2022
Thông báo thay đổi nhân sự (PDF)
23/05/2022
Thông báo ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu RIC trên Upcom (PDF)
23/05/2022
Quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu RIC trên thị trường Upcom (PDF)