Skip to main content

ANNOUNCEMMENT

STAY IN COMFORT AND STYLE AT ROYAL HALONG
DATE
ANNOUNCEMENT
28/06/2023
Change in Certificate of Business Registration/License of Establishment and Operation/License of Operation
12/06/2023
Report on the da ybecoming investors owning 5% or more of shares
01/06/2023
Thông báo thay đổi nhân sự
12/05/2023
Thông báo thay đổi trang thông tin điện tử
05/05/2023
Thông báo thay đổi nhân sự - Bầu lại Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch UBKT, thay đổi Người ĐDPL
26/04/2023
Công bố thông tin thay đổi nhân sự thành viên Hội Đồng Quản Trị (PDF)
26/04/2023
Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
25/04/2023
Tài liệu cập nhật đại hội cổ đông thường niên năm 2023
25/04/2023
Công bố lý lịch thành viên Hội Đồng Quản Trị (PDF)
25/04/2023
Đơn xin từ chức thành viên HĐQT của Bà Nguyễn Khoa Hoàng Oanh (PDF)
24/04/2023
Công bố đường Link tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2023 (PDF)
24/04/2023
Tài liệu hướng dẫn tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2023 bằng hình thức trực tuyến (PDF)
20/04/2023
Công ty cổ phần Quốc tế Hoàng Gia công bố báo cáo thường niên năm 2022 (PDF)
20/04/2023
Công ty cổ phần Quốc tế Hoàng Gia công bố báo cáo tài chính quý I năm 2023 (PDF)
17/04/2023
Thông báo thay đổi nhân sự Kế toán trưởng (PDF)
31/03/2023
Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 (PDF)
06/03/2023
Công bố thông tin về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (PDF)
20/10/2022
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2022 (PDF)
09/09/2022
Thông báo thay đổi nhân sự (PDF)
22/07/2022
Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng năm 2022 (PDF)
20/07/2022
Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2022 (PDF)
11/07/2022
Công bố thông tin về việc ký Hợp đồng dịch vụ kiểm toán (PDF)
14/06/2022
Đơn xin thôi việc của người nội bộ (PDF)
14/06/2022
Thông báo thay đổi nhân sự (PDF)
23/05/2022
Thông báo ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu RIC trên Upcom (PDF)
23/05/2022
Quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu RIC trên thị trường Upcom (PDF)