Tài liệu hướng dẫn tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2022 bằng hình thức trực tuyến.

Ngày: 24/04/2022 : Công ty cổ phần Quốc tế Hoàng Gia công bố tài liệu hướng dẫn tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2022 bằng hình thức trực tuyến. Chi tiết xem tại:20220424 – RIC Tai lieu huong dan tham du DHCD online