Đường Link tham dự đại hội cổ đông thường niêm năm 2022.

Ngày:25/04/2022 – Công ty Cổ phần quốc tế Hoàng Gia công bố đường Link tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2022. Để tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2022 cổ đông có thể truy cập theo đường dẫn: http://ric.dhcdonline.com/