Cập nhật bổ sung tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Ngày:21/04/2022 – Công ty cổ phần Quốc tế Hoàng Gia công bố tài liệu cập nhật bổ sung đại hội cổ đông thường niên năm 2022. Chi tiết xem tại: 20220421 – RIC – CBTT Cap nhat bo sung tai lieu DHCD nam 2022