Biên bản Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Ngày: 26/04/2022 : Công ty cổ phần Quốc tế Hoàng Gia công bố biên bản và nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2022. Chi tiết xem tại: 20220426 – RIC – CBTT Bien ban Nghi quyet va cac tai lieu DHCD thuong nien 2022