Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021.

Ngày:26/01/2022 : Công ty cổ phần Quốc tế Hoàng Gia công bố báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021. Chi tiết xem tại:20220126 – RIC – Báo cáo tính hình quản trị