Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng năm 2022.

Ngày: 22/07/2022 : Công ty cổ phần Quốc tế Hoàng Gia công bố Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng năm 2022. Chi tiết xem tại: 20220722 – RIC – Bao cao tinh hinh quan tri 6 thang nam 2022