Báo cáo tài chính quý 3 năm 2022.

Ngày: 20/10/2022: Công ty cổ phần Quốc tế Hoàng Gia công bố báo cáo tài chính quý 3 năm 2022. Chi tiết xem tại:20221020 – RIC – Bao cao tai chinh quy 3 năm 2022