Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2022.

Ngày: 20/07/2022 : Công ty cổ phần Quốc tế Hoàng Gia công bố báo cáo tài chính quý 2 năm 2022. Chi tiết xem tại: 20072022 – RIC – CBTT Bao cao tai chinh Quy 2 nam 2022