Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2022.

Ngày:15/08/2022 : Công ty cổ phần Quốc tế Hoàng Gia công bố Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2022. Chi tiết xem tại:20220815 – RIC – Bao cao tai chinh 6 thang nam 2022